About Azuma Odori in English

The following links will direct you to the “Ticket Web Shochiku” website where you can get tickets and further information in English.

About this year’s Azuma Odori : https://www2.ticket-web-shochiku.com/en/performance/00418052.html

Buy tickets in English : http://www1.ticket-web-shochiku.com/en/